Perfect Skin & Beauty gevestigd aan Limes 84, 6852 SG HUISSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perfect Skin & Beauty verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Perfect Skin & Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Perfect Skin & Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Perfect Skin & Beauty adviseert u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

Contactgegevens:

Perfect Skin & Beauty
Limes 84
6852 SG HUISSEN
Tel: 06-53306334.
www.perfectskinenbeauty.nl

Wendy Meyer regelt de Gegevensbescherming van Perfect Skin & Beauty.
Zij is te bereiken via Info@perfectskinenbeauty.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Perfect Skin & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Voor- en na foto’s
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (Alleen van toepassing bij verzenden factuur door salon)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Perfect Skin & Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid (Indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@perfectskinenebeauty.nll, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Perfect Skin & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (Indien van toepassing bij factuur)\
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Contact over afspraken of de eventuele annulering daarvan
 • Versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
 • Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van de klant kunnen worden gedeeld op Social Media (in overleg met de klant).

Geautomatiseerde besluitvorming

Perfect Skin & Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perfect Skin & Beauty) tussen zit.

Perfect Skin & Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Salonized. Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand en (online) agenda en om bijzonderheden over huidaandoeningen of -problemen te vermelden. Ook wordt er bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over uw huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en de juiste producten gebruikt worden tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijkingen op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Wendy Meyer van Perfect Skin & Beauty heeft inzage in deze gegevens.
 • Outlook. Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails
 • Google Analytics. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perfect Skin & Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens/ personalia; Perfect Skin & Beauty bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 7 jaar na uw laatste bezoek aan de salon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Perfect Skin & Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfect Skin & Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@perfectskinenbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perfect Skin & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via Info@perfectskinenbeauty.nl Als u klachten heeft over de wijze waarop Perfect Skin & Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring en algemene voorwaarden te bekijken op www.perfectskinenbeauty.nl.

Algemene voorwaarden

Perfect Skin & Beauty te Huissen

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een klant waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Betaling
  De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling
 4. Persoonsgegevens & privacy
  De klant voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Geheimhouding
  De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 6. Aansprakelijkheid
  De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 7. Garantie
  De schoonheidssalon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  – De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  – De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  – De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 8. Beschadiging & diefstal
  De schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
 9. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 10. Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 11. Afspraken Het kan voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt maar onverhoopt toch niet meer kunt (om welke reden dan ook) komen op de eerder gemaakte afspraak. In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren. Tevens kan het voorkomen dat u te laat op de afspraak verschijnt, hieronder staat vermeld wat dan de mogelijkheden zijn. Ik zal in ieder geval altijd zorgen dat ik klaar zit voor u en me aan de gemaakte afspraak houd, dit is voor zowel u als mij erg prettig. Bent u tot 10 minuten te laat? De afspraak gaat gewoon door. Dit kan iedereen wel eens gebeuren. ​Bent u tot 15 minuten te laat? Dan ligt het aan de planning en aan de behandeling welke u heeft of de afspraak nog door kan gaan. We zullen altijd kijken naar de mogelijkheden om het door te laten gaan, al zal dit mogelijk dan wel in een aangepaste vorm zijn. Bent u meer dan 15 minuten te laat? Dan zal de afspraak komen te vervallen, en zal ik 50% van de geboekte behandeling in rekening brengen. Indien u vooraf weet dat u verhinderd bent? Het kan voorkomen dat u een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling maar onverhoopt toch niet meer kunt (om welke reden dan ook) komen op de eerder gemaakte afspraak. In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Of het annuleren kosten met zich meebrengt hangt af van het moment van annuleren. Indien u uiterlijk 24 uur voor de afspraak de annulering doorgeeft zijn er geen kosten aan verbonden. Indien u de afspraak binnen 24 uur annuleert ben ik genoodzaakt om 50% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. In geval van ziekte en onvoorziene omstandigheden zal er op maat worden gekeken. Mocht u zonder enige afmelding niet op de afspraak verschijnen zal ik 100% van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening brengen. In het geval dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht, zal dit per factuur gebeuren. De betaaltermijn is 14 dagen. Mocht de betaling dan uit blijven, zal het incassotraject in werking worden gezet. De eventueel daarbij komende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze  algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring en algemene voorwaarden te bekijken op www.perfectskinenbeauty.nl.

partner-logo01
pinnen-ja-graag-wit
wellnessacademie-75
huidprofessional-wit
beautybank-wit-75